Category: MS-Access

การเขียนโปรแกรม Microsoft Access กับฐานข้อมูล

สร้างเมนูใน MS-Access 2003

MS-Access สามารถสร้างเมนูขึ้นมาใช้งานในโปรแกรมฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นได้โดยมีขึ้นตอนดังนี้

  1. สร้างกลุ่มเมนูขึ้นใหม่ โดยกำหนดชนิดเป็น แทบเมนู และทำการยกเลิการแสดงในแทบเมนู
    -> สร้างเมนูขึ้นใหม่ คลิ๊กขวาที่แทบเมนูเลือก กำหนดเอง


    -> กำหนดคุณสมบัติ

  2. สร้างกลุ่มเมนู ที่ต้องการลงในแทบเมนูที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1
    -> สร้างกลุ่มเมนู
    Continue reading…